Food & Drink

Water "Архыз", 0,5l 70,00 rub
Coca-Cola, 0,5l 90,00 rub
Black tea, Tess, bag 50,00 rub
Green tea, Greenfield, bag 50,00 rub
Espresso, Paulig 100,00 rub
Cream milk, 10% 10,00 rub
Juice "Добрый", 0,33l 60,00 rub
Chocolate "Алёнка", 20g 30,00 rub
Yogurt "Активиа", 150g 40,00 rub
Cheese toast 100,00 rub
Ham toast 100,00 rub
Boiled egg, 2 pcs. 50,00 rub
Sausages, 2 pcs. 100,00 rub
Garnish, buckweat 80,00 rub
Sugar, sachet, 5g 5,00 rub
Butter, portion, 10g 20,00 rub
              
              
Care
              
Dental kit 50,00 rub
Condoms, 3 pcs. 200,00 rub
Bath robe, rent 100,00 rub
Т +7 495 633 2872 / 2873